Ředitel Základní školy, Valdice, okres Jičín vyhlašuje termín a podmínky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se zápis do 1. třídy koná 6. dubna 2019 v čase od 9.00 do 12.00 hod. ve školní budově Jičínská 30, Valdice.

Ředitel školy dále stanovil kriteria, kterými se bude řídit organizace, průběh a rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Informace k organizaci a průběhu zápisu (6. dubna 2019)

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín byl stanoven ředitelem školy na 6. dubna 2019 v čase od 9.00 – 12.00 hod.

1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná ve školní budově Základní školy, Valdice, okres Jičín, Jičínská 30.

1.3 Potřebné dokumenty:
Sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, (příp. doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti s odkladem povinné školní docházky uděleným ve školním roce 2018-2019.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.6 Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 • (a) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
 • (b) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
 • (c) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena 1 třída o počtu nejvýše 20 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

Ředitel Základní školy, Valdice, okres Jičín stanovil kriteria s jejichž souladem bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2019-2020.

 1. Přednostně budou přijímáni žáci:
  (a) s místem trvalého pobytu v obci Valdice, v případě cizince místem pobytu v obci Valdice.
 2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:
  (a) sourozenec ve škole v době zápisu;
  (b) jsou přijímání i děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu;
  (c) v případě vyššího zájmu bude přistoupeno k losování.
 3. Ředitel školy rozhodne o přijetí v souladu s výše uvedenými kriterii. Překročí-li zájem výše kapacitu, ředitel školy přistoupí k losování. Losovat se budou registrační čísla, losování provede člen školské rady.

4. Popis formální části zápisu

Zápis se skládá z části formální a motivační. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost je možné podat písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • (a) jméno a příjmení žadatele (dítěte);
 • (b) datum narození;
 • (c) místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka);
 • (d) označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu);
 • (f) jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby;
 • (g) místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

 • (a) telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu;
 • (b) údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte;
 • (c) údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

5. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha).

6. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 30 dnů od podání žádosti. V případě přijetí bude seznam registračních čísel přijatých dětí zveřejněn ve vývěsce u školní budovy a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno písemně.


Dokumenty ke stažení v PDF

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Jak můžete pomoci svým dětem?
Informace k organizaci a průběhu zápisu
(6. dubna 2019)
Žádost o odklad povinné školní docházky
zákonní zástupci žáka
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní
školy