Rozhodnutí ředitele školy – zápis do 1. třídy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Valdice, příspěvková organizace, Jičínská 30, 507 11 Valdice, podle ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádosti rodičů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podaných ve dnech od 9. 4 a 15. 4. 2021, prostřednictvím zákonného zástupce dítěte a s ohledem na kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání rozhodl takto: Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Ve Valdicích dne 20. 4. 2021 Tibor Vojtko, řed. školy