Nabídka školních klubů bude zveřejněna v průběhu září, činnosti budou zahájeny od října 2019

Školní družina je součástí Základní školy Valdice. Nachází se v přízemí školní budovy a má dvě oddělení o kapacitě 40 dětí. K pobytu venku využíváme obecní zahradu pod kopcem Zebín a multifunkční školní hřiště v areálu školy. Činnost ve ŠD se řídí ŠVP pro školní družinu, který je platný od 1. září 2011.

Klademe důraz na sportovní a tvůrčí aktivity, kamarádství mezi dětmi, slušnost a vzájemnou ohleduplnost.

 

Naše vychovatelky
Alena Kosáková – vedoucí vychovatelka
e: kosakova@zsvaldice.cz
Mgr. Katarína Málková – vychovatelka
e: malkova@zsvaldice.cz

 

Provozní doba ŠD a výňatek z provozního řádu ŠD
Ranní družina: 6.30 – 7.30 hodin
Hlavní provoz: 11.40 – 16.00 hodin

 

 

Organizace školní družiny
Členem školní družiny se stane dítě po vyplnění a předání přihlášky.
Odchody ze školní družiny:

– po obědě
– po vyučování
– po odpoledním vyučování
– po ukončení zájmové činnosti
– ve 14 hodin
– v 15 hodin
– po 15. hodině kdykoliv

 

Z provozního řádu naší ŠD:

(a) K mimořádnému samostatnému odchodu ze školní družiny je zapotřebí písemné oznámení, které musí obsahovat celé jméno dítěte, datum a podpis rodičů nebo zákonného zástupce. Na základě telefonického hovoru děti ze ŠD z bezpečnostních důvodů neuvolňujeme.
(b) Při nevyzvednutí dítěte do 16.00 hod. a pokud se nám nepodaří navázat s rodiči kontakt, jsme ze zákona povinni svěřené dítě předat Policii ČR.
(c) Obědy si zařizují sami rodiče ve ŠJ při MŠ Valdice.
(d) Nepřítomnost ve školní družině je třeba omluvit.
(e) Pro chování ve školní družině platí stejná pravidla jako ve škole. Dítě může být vyloučeno pro opakované porušování kázně a pořádku, pro ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních účastníků ŠD. Tomuto rozhodnutí předchází upozornění rodičům, tj. zákonnému zástupci dítěte.
(f) Poplatek za pobyt žáka ve ŠD je třeba uhradit do 15. září ve výši 100,- Kč, potom vždy do posledního dne předcházejícího měsíce. Nezaplacení úplaty je důvodem k vyloučení dítěte ze ŠD.
(g) Do ŠD jsou přednostně přijímaní žáci 1., 2. a 3. třídy a v případě volné kapacity i žáci vyšších ročníků. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě zhodnocení rodinných a dalších podmínek žáka.

 

Odchody ŠD do jídelny MŠ a dohled při přechodu
pondělí      12,45 hod. – I. ŠD      13,30 hod. – II. ŠD + 3. tř. (+4. a 5. tř.)*
úterý          11,50 hod. – I. ŠD      12,45 hod. – II. ŠD + 3. tř. (+4. a 5. tř.)*
středa        11,50 hod. – I. ŠD      12,45 hod. – II. ŠD + 3. tř. (+4. a 5. tř.)*
čtvrtek      11,50 hod. – I. ŠD       12,45 hod. – II. ŠD + 3. tř. (+4. a 5. tř.)*
pátek        11,50 hod. – I. ŠD       12,45 hod. – II. ŠD + 3. tř. (+4. a 5. tř.)*
* žáci 3. třídy, kteří nechodí do školní družiny, žáci 4. a 5. třídy, jejichž rodiče chtějí, aby odcházeli do ŠJ v doprovodu