Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy Valdice, příspěvkové organizace

vyhlašuje termín a podmínky zápisu
do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

V souladu s §36 odst.4, zákona č2. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon), ve znění. pozdějších předpisů) se zápis do 1. třídy ve formě podání písemných žádostí o přijetí koná od 9. dubna do 15. dubna 2021. Žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky se přijímají níže uvedeným způsobem.

Ředitel školy dále stanovil kriteria, kterými se bude řídit organizace, průběh a rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., ředitel školy

Ve Valdicích 22. března2021

Informace k organizaci a průběhu zápisu

(konaného ve dnech od 9. do 15. dubna 2021)

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. třídy se koná v souladu s §36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín byl stanoven ředitelem školy na dny od 9. dubna do 15. dubna 2021.

1.2 Místo zápisua forma podání žádosti

Zápis se koná ve školní budově Základní školy Valdice, příspěvková organizace, Jičínská 30.

Podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy z vlastní datové schránky žadatele

– v termínu od 9. dubna do 15. dubna 2021

– kontakt: ID datové schránky ZŠ Valdice: 262qt3z

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

– v termínu od 9. dubna do 15. dubna 2021

– nelze jen poslat prostý email!

– kontakt: vojtko@zsvaldice.cz

3. poštou

– poštovní doručení lze učinit v termínu od 9. dubna do 15. dubna 2021 prostřednictvím České pošty, s.p.

– rozhodující je datum podacího razítka pošty

– kontakt: Základní škola Valdice, příspěvková organizace, Jičínská 30, 507 11 Valdice

4. osobním podáním

– osobní podání bude umožněno 9. dubna 2021 v čase od 14 do 18 hod. v prostorách školy

– převzetí žádosti a dalších dokumentů bude organizováno tak, aby nedošlo ke shlukování většího počtu lidí a pohybu osob v prostorách školy

– za osobní podání je považováno i vhození žádosti do poštovní schránky při ZŠ Valdice a to – 9. dubna 2021 v čase od 14 do 18 hod.

Vzhledem k mimořádné situaci upřednostňujeme podání žádosti do poštovní schránky ZŠ Valdice. Děkujeme za shovívavost!

(Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. )

Doručené žádosti o přijetí (o odklad) bude přiděleno registrační číslo, které bude následně sděleno telefonním nebo e-mailovým způsobem zákonnému zástupci.

1.3 Potřebné dokumenty

Potřebné dokumenty se dokládají ve formě prosté kopie dokumentů. Těmi jsou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, (příp. doklad o svěření dítěte do péče
(u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti s odkladem povinné školní docházky uděleným ve školním roce 2020-2021.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.6 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle §37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

(a) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

(b) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

(c) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena 1 třída o počtu nejvýše 25 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

Ředitel Základní školy Valdice, příspěvkové organizace stanovil kritéria s jejichž souladem bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021-2022.

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

(a) s místem trvalého pobytu v obci Valdice, v případě cizince místem pobytu v obci Valdice.

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

(a) sourozenec ve škole v době zápisu;

(b) jsou přijímání i děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu;

(c) v případě vyššího zájmu bude přistoupeno k losování (losovat se budou registrační čísla, losování provede člen školské rady).

Ředitel školy rozhodne o přijetí v souladu s výše uvedenými kriterii.

4. Popis formální části zápisu

Zápis se skládá pouze z části formální. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost je možné podat písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v §37 odst. 2, kterými jsou:

(a) jméno a příjmení žadatele (dítěte);

(b) datum narození;

(c) místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka);

(d) označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola Valdice, příspěvková organizace);

(e) jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby;

(f) místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

(a) telefonní spojení na zákonné zástupce a e-mailové adresy;

(b) údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte;

(c) údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

5. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

Motivační pohovor a procházka po škole: v souladu s mimořádným opatřením se nekoná.

6. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 30 dnů od podání žádosti. V případě přijetí bude seznam registračních čísel přijatých dětí zveřejněn ve vývěsce u školní budovy a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno písemně.

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., ředitel školy

Ve Valdicích 22. března 2021

Dokumenty ke stažení v PDF

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Jak můžete pomoci svým dětem?
Žádost o odklad povinné školní docházky
zákonní zástupci žáka
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní
školy