Ve školním roce 2023/2024 bude úhrada úplaty za vzdělávání v ŠD prováděna převodem na účet:

  • úhrada pololetně v záři na 1. a v lednu na 2. pololetí školního roku
  • měsíční částka činí 100,- Kč, tj. za každé pololetí 500,- Kč
  • úhrada se provádí na účet školy (viz dokument níže Rozhodnutí o úplatě za vzdělávání v ŠD
  • číslo účtu je uvedeno v rozhodnutí o úplatě za vzdělávání v ŠD viz níže

 

 

Školní družina je součástí Základní školy Valdice. Nachází se v přízemí školní budovy a má dvě oddělení o celkové kapacitě 40 dětí. Ke sportovnímu vyžití využíváme tělocvičnu, školní hřiště a zahradu pod kopcem Zebín. Činnost ve ŠD se řídí ŠVP pro školní družinu, který je platný od 1. září 2011.

Klademe důraz na sportovní a tvůrčí aktivity, kamarádství mezi dětmi, slušnost a vzájemnou ohleduplnost.

 

 

Naše vychovatelky
Alena Kosáková – vedoucí vychovatelka
e: kosakova@zsvaldice.cz

 

Provozní doba ŠD a výňatek z provozního řádu ŠD
Ranní provoz školní družiny: 6.30 – 7.30 hodin
Odpolední provoz školní družiny: 11.40 – 16.00 hodin

 

Organizace školní družiny
Členem školní družiny se stane dítě po vyplnění a předání přihlášky.
Odchody ze školní družiny:

– po obědě
– po vyučování
– po odpoledním vyučování
– po ukončení zájmové činnosti
– ve 14 hodin
– po 14. hodině kdykoliv

 

Z provozního řádu naší ŠD:

(a) K mimořádnému samostatnému odchodu ze školní družiny je zapotřebí písemné oznámení, které musí obsahovat celé jméno dítěte, datum a podpis rodičů nebo zákonného zástupce. Na základě telefonického hovoru děti ze ŠD z bezpečnostních důvodů neuvolňujeme.
(b) Při nevyzvednutí dítěte do 16.00 hod. a pokud se nám nepodaří navázat s rodiči kontakt, jsme ze zákona povinni svěřené dítě předat Policii ČR.
(c) Obědy si zařizují sami rodiče ve ŠJ při MŠ Valdice.
(d) Nepřítomnost ve školní družině je třeba omluvit.
(e) Pro chování ve školní družině platí stejná pravidla jako ve škole. Dítě může být vyloučeno pro opakované porušování kázně a pořádku, pro ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních účastníků ŠD. Tomuto rozhodnutí předchází upozornění rodičům, tj. zákonnému zástupci dítěte.
(f) Do ŠD jsou přednostně přijímaní žáci 1., 2. a 3. třídy a v případě volné kapacity i žáci vyšších ročníků. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě zhodnocení rodinných a dalších podmínek žáka.

 

Dokument
Školní vzdělávací program pro ŠD (platné od 1. 5. 2021)
Dokument
Vnitřní řád ŠD (platné od 1. 9. 2019)
Dokument
Zápisní lístek ŠD
Dokument
Vzor omluvenky pro ŠD
Dokument
Rozhodnutí o úplatě za vzdělávání v ŠD ve školním roce 2023-2024
Dokument
Plná moc pro osoby odvádějící dítě ze ŠD