Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:  

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a
  s odlišnými životními podmínkami,
 5. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 7. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 8. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 9. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 10. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Školní metodik prevence – Mgr. Tereza Nováková

Dokument
Kdo školní metodik prevence?
Školní preventivní program 2023/2024
Školní preventivní strategie 2023/2027

Výchovná poradkyně – Mgr. Jana Mikulová

Dokument

Speciální pedagožka – Mgr. Blanka Frýbová

Dokument