VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vyplývá ze:

 • školského zákona č. 561/2004 Sb.
 • vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.
 • platných hygienických předpisů – vyhlášky č. 602/2006 Sb.
 • vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování
 • vyhlášky č.250/2000 o rozpočtových pravidlech
 • vyhlášky č. 114/2002 o FKSP
 • zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví
 • nařízení evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004

Hlavní činností školní jídelny Mateřské školy, Valdice je zajištění stravování pro děti z MŠ Valdice, zajištění stravování pro žáky ZŠ Valdice, pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance MŠ.
Kromě stravování dětí, žáků a zaměstnanců MŠ poskytuje školní jídelna též doplňkovou činnost – stravování cizích strávníků.

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Práva a povinnosti dětí:

 • Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim.
 • Dítě má právo odmítnout stravu.
 • Dítě má právo být respektováno (při volbě druhu a množství stravy).
 • Dítě má povinnost dodržovat daná pravidla při stravování v MŠ a vnitřní řád školní jídelny.
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků mateřské školy během stravování.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s nádobím a ostatními předměty a věcmi v prostorách jídelny MŠ.
 • Dítě má právo na kulturní prostředí při stolování.
 • Dítě má právo na na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií.
 • Dítě má právo na dostatek času pro konzumaci stravy

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí:

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu stravování dítěte v MŠ.
 • Zákonní zástupci mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do jídlonosičů.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování dítěte v MŠ.
 • Zákonní zástupci mají povinnost sdělit personálu MŠ alergie a jiné reakce dítěte na daný druh potraviny.
 • Zákonní zástupci mají povinnost řídit se vnitřním řádem výdejny školy.
 • Zákonní zástupci mají povinnost platit za odebranou stravu v daný termín.

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • Dohled nad dětmi je zabezpečován pracovníky mateřské školy.
 • Děti jsou ve vztahu k pedagogickým pracovníkům i ostatním pracovníkům mateřské školy povinny dodržovat pravidla slušného chování.
 • Vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti.

CENY STRAVNÉHO

Strávníci od 3 do 6 let
děti MŠ
přesnídávka9,-Kč
oběd18,-Kč
svačinka7,-Kč
pitný režim4,- Kč
celkem38,-Kč
Strávníci 7 – 10 let
děti MŠ
přesnídávka9,- Kč
oběd23,- Kč
svačinka7,- Kč
celkem39,- Kč
Strávníci 7 – 10 let
děti MŠ
oběd25,-Kč
Strávníci 11 – 14 let
děti ZŠ
oběd27,- Kč

Cizí strávníciobědpotraviny
osobní náklady
věcné náklady
zisk
celkem 69,-Kč

Všechny výše uvedené kategorie dětí MŠ a ZŠ /kromě cizích strávníků/ hradí z ceny
oběda pouze potravinové náklady.

Do uvedené kategorie se dětský strávník zařazuje začátkem školního roku tj. vždy od 1. září příslušného školního roku. Tzn. jestliže požadovaného věku dovrší v době od 1. září do 31. srpna – spadá již celý tento školní rok do této (vyšší kategorie) .

VÝDEJ OBĚDŮ

od 11.15 – 12.00 hod.cizí strávníci, výdej obědů v přízemí u výdejního okénka
od 11.00 – 11.45 hod.výdej obědů dětem v MŠ na jednotlivých odděleních
od 12.00 – 13.30 hod.výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Valdice ve školní jídelně
ranní svačinky 8.00–9.00 hod.odpolední svačinky 14.00-14.30 hod. na odděleních v MŠ

MOŽNOST SEZNÁMENÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S JÍDELNÍM LÍSTKEM

jídelní lístek je umístěn na nástěnce v každém oddělení MŠ, ve školní jídelně, internetových stránkách MŠ a na internetových stránkách www.strava.cz

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

V případě nemoci nebo nepřítomnosti strávníka se strava odhlašuje den dopředu do14.00 hod přes internetové stránky www.strava.cz nebo v den nepřítomnosti do 7:00 na čísle 493 525 494 popřípadě zapsáním v odhlašovacím sešitě, který je umístěn u kanceláře školní jídelny.
První den nemoci dítěte a žáka je možné si stravu odebrat. V dalších dnech se strava bez režijních nákladů neposkytuje.
Pokud si dítě a žák v době nemoci stravu neodhlásí, školní jídelna má právo účtovat tomuto strávníkovi plnou cenu oběda /tj. potraviny + mzdovou + věcnou režii/. V první den nemoci dítěte je možné si stravu odebrat domů v době od 11.15 do 12.00 hodin.
Pokud zákonní zástupci dětí MŠ požadují i svačinu, je možné si ji odebrat z hygienických důvodů jedině v době jejího výdeje /tj. u ranní svačinky v době od 8 do 9 hodin a u odpolední svačinky v době od 14 do 14.30 hodin/. Náhrada se za neodhlášenou stravu se neposkytuje.
V době školních prázdnin není dovoleno odebírat dotovaný oběd /platí pro žáky ZŠ/.
Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO

Pracovní doba vedoucí školní jídelny je od 5:30 do 14:00 hod. Termíny placení obědů na další měsíc jsou vždy včas vyvěšeny na místech k tomu určených / výběr stravného – zpravidla poslední 3 dny v měsíci/. Pokud nedojde k úhradě stravného, nebude oběd strávníkovi vydán. Stravné se vybírá v hotovosti a o jeho zaplacení je vždy vydán doklad. Ve vyjímečných případech se stravné hradí den dopředu, po dohodě lze i bezhotovostně.

Přeplatky za stravné se vrací :

a) hotově u vedoucí školní jídelny
b) u plátců stravného bezhotovostně se přeplatky vrací 1x za rok a to v měsíci červenci

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí stravné, může to být důvod pro vyloučení dítěte z MŠ, neplatí však pro děti s povinným předškolním vzděláváním

VÝDEJ OBĚDŮ PRO MŠ

Děti v MŠ obědvají ve svých odděleních. Polévku jim nalévají učitelky a i zabezpečují dohled při stravování. Druhé jídlo jim nandává zaměstnanec školní jídelny z manipulačního vozíku. Zaměstnanec ŠJ také po obědech zajišťuje úklid ( mytí a úklid použitého nádobí )

VÝDEJ OBĚDŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Žáci Základní školy ve Valdicích přicházejí do školní jídelny v doprovodu pedagoga. Tašky a kabáty si odloží v předsálí jídelny na věšáky a před vstupem do jídelny si umyjí ruce. Žákům a zaměstnancům ZŠ jsou obědy vydávány u okénka přímo v jídelně. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě.
Polévku nalévá žákům pracovnice OÚ vykonávající dozor, zaměstnanec školní jídelny, nebo pedagog ZŠ. Pití si žáci nalévají sami. O přidání přílohy mohou žáci požádat. Žáci i zaměstnanci školy si ze školní jídelny mohou odnášet BUCHTY, PEČENÉ DEZERTY, KUSOVÉ MOUČNÍKY……vše zabalené v jednorázových igelitových sáčcích, které dostanou u výdejního okénka……dále si mohou odnášet vše, co je zabaleno v originálním balení ( jogurty, smetánky apod.), ovoce (celé).
Každý žák, který odebere polévku, je povinen odebrat i druhé jídlo, a to i v případě, že ho nejí. To, jak s ním dále naloží, je na něm, avšak odebrat zaplacenou stravu musí celou.
Po konzumaci oběda odnese žák použité nádobí do okénka k mytí.
Po celou dobu oběda žáci dodržují pravidla slušného chování.
Dozor ve školní jídelně zajišťuje pracovnice OÚ a zaměstnanci ZŠ. V případě, že dojde k úrazu žáka ve školní jídelně, oznámí toto pracovnice vykonávající dozor vedoucí školní jídelny a provedou nezbytná opatření. V případě opakovaného porušování kázně ze strany žáka, řeší toto vedoucí školní jídelny ve spolupráci s ředitelem ZŠ, kam žák dochází.
Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá časově i prostorově odděleně, v přízemí u výdejního okénka v době od 11.15 do 12.00 hodin. Cizí strávníci si jídlo odnášejí ve svých jídlonosičích domů. ŠJ odpovídá za kvalitu jídla pouze při vydávání, neodpovídá za čistotu jídlonosičů.

PROBLÉMY A PŘIPOMÍNKY

 • hlásí strávník vedoucí školní jídelny p. Prokůpkové na tel. čísle 493 525 494 nebo na čísle 493 533 340 – ředitelce MŠ paní Skrbkové
 • technické nebo hygienické závady nebo připomínky k provozu ŠJ hlásí strávníci vedoucí ŠJ
 • úraz nebo nevolnost ve školní jídelně oznámí strávníci pracovnici vykonávající dozor a vedoucí ŠJ
 • mimořádný úklid během výdejní doby /rozbité nádobí, rozlitý čaj, čistota stolů/ zajišťuje
 • pracovnice vykonávající dozor p. Škobisová

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STŘANY DĚTÍ A ŽÁKŮ

Děti a žáci se chovají k majetku školského zařízení tak, aby ho úmyslně nepoškozovali. Jakékoli poškození ze strany dětí a žáků, řeší ředitelka MŠ popřípadě vedoucí školní jídelny, se zákonnými zástupci dětí a žáků.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznamování všichni strávníci při zahájení nového školního roku – je vyvěšen na nástěnkách v jídelně, dále je umístěn na webových stránkách mateřské školy a v šatnách jednotlivých tříd MŠ. Seznámení s Vnitřním řádem školní jídelny potvrzuje strávník a zákonný zástupce žáka svým podpisem na Přihlášce ke stravování.


Ve Valdicích
dne 31.8.2018

Vypracovala
Olga Prokůpková
vedoucí školní jídelny

Odsouhlasila
Věra Skrbková
ředitelka MŠ