Žáci ZŠ Valdice se stravují v jídelně MŠ Valdice, provoz a výdej stravy se řídí Vnitřním řádem školní jídelny MŠ Valdice.

Stravování v MŠ Valdice – odkaz

Něco málo ke školnímu stravování

 • školského zákona č. 561/2004 Sb.
 • vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.
 • platných hygienických předpisů – vyhlášky č. 602/2006 Sb.
 • vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování
 • vyhlášky č.250/2000 o rozpočtových pravidlech
 • vyhlášky č. 114/2002 o FKSP
 • zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví
 • nařízení evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004

Hlavní činností školní jídelny Mateřské školy, Valdice je zajištění stravování pro děti z MŠ Valdice, zajištění stravování pro žáky ZŠ Valdice, pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance MŠ.

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Práva a povinnosti dětí:

 • Dítě má právo odmítnout stravu, musí mu být vydána.
 • Dítě má právo být respektováno (při volbě druhu a množství stravy).
 • Dítě má povinnost dodržovat základní hygienická pravidla při stravování a vnitřní řád školní jídelny.
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků školní jídelny během stravování.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s nádobím a ostatními předměty a věcmi v prostorách jídelny MŠ.
 • Dítě má právo na kulturní prostředí při stolování.
 • Dítě má právo na na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií.
 • Dítě má právo na dostatek času pro konzumaci stravy.

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí:

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu stravování dítěte.
 • Zákonní zástupci mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do jídlonosičů.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování dítěte.
 • Zákonní zástupci mají povinnost sdělit personálu MŠ (jídelny) alergie a jiné reakce dítěte na daný druh potraviny.
 • Zákonní zástupci mají povinnost řídit se vnitřním řádem výdejny školy.
 • Zákonní zástupci mají povinnost platit za odebranou stravu v daný termín.

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • Dohled nad dětmi je zabezpečován pracovníky základní školy.
 • Děti jsou ve vztahu k pedagogickým pracovníkům i ostatním pracovníkům mateřské školy povinny dodržovat pravidla slušného chování a základů hygieny.
 • Vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti.